Kopi Susu

34.50

Description

Kopi Susu
scroll down for the English text or click here

Ik ben in Nederland geboren. In een kale nieuwbouwwijk in Amstelveen. Maar alles in ons huis ademde de voormalige kolonie Nederlands-Indië: de Javaanse beeldjes van vrouwen met blote borsten op het teakhouten dressoir, de zwierige batikrokken van mijn moeder in de linnenkast en de traditionele tjebok fles op het toilet.

Als tweede generatie Indo groeide ik op in een sfeer van verborgen herinneringen. Eenmaal in Nederland werd het koloniale verleden van mijn ouders voor eens en voor altijd afgesloten. Zij hielden hun weemoedige verhalen over Indië binnenskamers of vervielen in stilzwijgen. Als kind bladerde ik urenlang in de verschoten leren fotoalbums uit Indië. Klein als ik was, hunkerde ik naar dat onbekende, exotische land, waar mijn ouders er ook zoveel gelukkiger uitzagen op die oude, vergeelde foto’s.

In 1957 propten mijn ouders Indië in een paar hutkoffers en maakten zij, als onderdeel van de laatste grote repatriëringsgolf, de gedwongen oversteek naar Nederland. Meer dan vijftig jaar later reisde ik in omgekeerde richting naar Indonesië, als start voor mijn foto projekt Kopi Susu (koffie met melk in Bahasa Indonesia), waar ik uiteindelijk zeven jaar aan zou werken.

Met Kopi Susu heb ik het heimwee-Indië van mijn ouders willen openbreken.
Door mijn eigen blik en beleving als uitgangspunt te nemen, heb ik bewust niet een spoor terug willen volgen naar mijn Indische “roots”. Door fictie en geschiedenis, Aziatisch en Europees, overgeleverde familieverhalen en eigen ervaringen met elkaar te vermengen, verwijst Kopi Susu niet naar een onveranderlijk verleden, maar is het een tijdloze, imaginaire ruimte geworden.

Zo heb ik mijn bestaan als kind van twee werelden opnieuw vormgegeven in een poëtische beeldtaal, die meer wil uitdrukken dan een persoonlijke geschiedenis. Inmiddels leven er zo’n 1,6 miljoen Indo’s in Nederland, waarvan met name de tweede en derde generaties zich zouden kunnen herkennen in de thematiek van Kopi Susu.  

Van 19 november 2017 – 11 februari 2018 zal Kopi Susu, in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum, tentoongesteld worden in Museum Bronbeek te Arnhem.
http://www.indischherinneringscentrum.nl
http://museumbronbeek.nl

Kopi Susu

I was born in the Netherlands, in a barren new neighbourhood in Amstelveen. However, the atmosphere in our house oozed the former Dutch East Indies colony: Javanese statues of women with bare breasts on the teak dresser, my mother’s flamboyant batik skirts in the linen closet and the traditional tjebok bottle in the toilet.

As a second generation Indo I grew up in an atmosphere of closeted memories. Once in the Netherlands, my parents’ colonial past was buried once and for all. They kept their melancholic tales of the East Indies behind closed doors or lapsed into silence whenever the subject arose. As a child, I browsed for hours through faded photos in their leather-bound photo albums from the East Indies. Small as I was, I longed for that unknown, exotic country, where my parents looked so much happier in those old, yellowed photographs.

In 1957, my parents crammed the East Indies into a few trunks and, as part of the last major repatriation wave, made the forced crossing to the Netherlands. More than fifty years later, I travelled to Indonesia in the opposite direction, for the start of my photo project Kopi Susu (coffee with milk in Bahasa Indonesia), which I would eventually work on for seven years.

With Kopi Susu I wanted to crack open my parents’ East Indies of nostalgia. By taking my own view and experience as a starting point, I deliberately did not want to backtrack my Indo-European roots. By mingling Asian and European history with fiction, as well as handing down family stories and my own experiences, Kopi Susu does not refer to an unchanging past, but instead has become a timeless, imaginary space.

I have endeavoured to recreate my existence as a child of two worlds into a poetic visual language that wishes to express more than just a personal history. There are now approximately 1.6 million Indos living in the Netherlands, of which the second and third generations especially will be able to identify with the theme of Kopi Susu.

From the 19/11/2017 to 11/02/2018, Kopi Susu will be exhibited in cooperation with the Indies Commemoration Centre at Museum Bronbeek in Arnhem, the Netherlands.
http://www.indischherinneringscentrum.nl
http://museumbronbeek.nl